در آن سالها تیم های خبری اعزامی ایرنا به حج از امکان اقامت در بعثه و تجهیزات اختصاصی ارسال خبر نظیر کامپیوتر ، فکس و تلفن برخوردار نبودند و همانند سایر حجاج در قالب یکی از کاروانها در محل اقامت آنها مستقر می شدند .