هرگز تصور نمی کردم، پس از شروع به کار در کسوت خبرنگاری در ایرنا، اولین برنامه ای که باید خبر آن را تهیه کنم ، مراسم اعدام تعدادی قاچاقچی مواد مخدر در زندان قصر باشد.

پاییز سال 1361، چند روزی از آغاز کارم در گروه اجتماعی خبرگزاری نگذشته بود که بعد از ظهر یک روز، آقای اسدی سردبیر برازنده و شایسته وقت گروه به من ماموریت داد که به زندان قصر بروم و از مراسم اعدام تعدادی قاچاقچی مواد مخدر خبر تهیه کنم.