دوشنبه 3 آبان‌ماه سال 1389 @ 12:52 ب.ظ

عهدنامه ترکمانچای امسال به اتمام میرسد - خاطره ای از تاریخ

راستی میدونین عهدنامه ترکمانچای امسال به اتمام میرسه و قانونا آذربایجان شوروی دیگه مال ایرانه چون طبق این عهدنامه آذربایجان شمالی ایران یا ایران شمالی رو به مدت 100 سال به روسیه دادند. اینم متن معاهده ننگین ترکمانچای :

 


متن کامل قرارداد ترکمانچای هو الله

دیباچه عهدنامه ایران و روس

الحمدالله الوافی و الکافی بعد از انعقاد عهدنامه مبارکه گلستان و مبادلات و معاملات دوستانه دولتین علیتین و ظهور آداب کمال مهربانی و یکجهتی حضرتین بهیٌتین به مقتضای حرکات آسمانی برخی تجاوزات ناگهانی از جانب سر حد داران طرفین به ظهور رسیده که موجب سنوح غوایل عظیمه شد و از آن جا که مرآت ضمایر پادشاهانه جانبین از غبار این گونه مخاطرات پاک بود اولیای دولتین علیتین تجدید عهد مسالمت را اهتمامات صادقانه و کوشش های منصفانه در دفع و رفع غایله اتفاقیه به ظهور رسانیده عهدنامه مبارکه جدید به مبانی و اصولی که در طی فصول مرقومه مذکور است مرقوم و مختوم آمد به مهر وکلای دولتین علیتین و در ماه شوال در سال هزار و دویست و چهل و نه هجری به امضای همایون شرف استقرار و استحکام پذیرفت. بر اولیای دولتین لازم است که از این پس در تحصیل موجبات مزید دوستی و موافقت اهتمامات صادقانه مبذول دارند و اسباب استحکام و استقرار معاهده مبارکه را به مراودات دوستانه متزاید خواهند و اگر در معدات تکمیل امور دوستی قصوری بینند به امضای خواهشهای منصفانه تدارک آن را لازم بشمارند و دقیقه از دقایق دوستی را مهمل و متروک نگذارند.بسم الله الرحمن الرحیم

چون اعلیحضرت قضا قدرت، پادشاه اعظم والاجاه، امپراطور اکرم شوکت دستگاه، مالک بالاستحقاق کل ممالک روسیه و اعلیحضرت کیوان رفعت خورشید رایت، خسرو نامدار پادشاه اعظم با اقتدار ممالک ایران، چون هر دو علی السویه اراده و تمنای صادقانه دارند که به نوایب و مکاره جنگی که بالکلیه منافی رأی والای ایشان است نهایتی بگذارند و سنتهای قدیم حسن مجاورت و مودت را ما بین این دو دولت بواسطه صلحی که متضمن دوام باشد و بواعث خلاف و نفاق آتیه را دور کنند در بنای مستحکم استقرار دهند، لهذا برای تقدیم این کار خجسته آثار اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه جناب ژان پاسکویچ‌‌‌‍‌‌، جنرال آنفاندری، سردار عسکر جداگانه قفقاز، ناظم امورات ملکیه گرجستان و ولایات قفقاز و حاجی ترخان، مدیر سفاین حربیه بحر خزر، صاحب حمایلات الکسندر نویسکی مقدس مرصع به الماس، به آن مقدس مرتبه اول مرصع به الماس، ولادیمیر مقدس مرتبه اول و گیورگی مقدس مرتبه دویم و صاحب دو شمشیر افتخار یکی طلا موسوم«برای شجاعت» و دیگری مرصع به الماس و صاحب حمایلات دول خارجه مرتبه اولین عقاب سرخ پیکر پروسیه، هلال دولت عثمانی و نشان های دیگر و جناب «الکسندر اوبرو سکوف» صاحب حمایلات مقدسه ثالث ولادیمیر، مرتبه ثانی سن استانیسلاس لهستان، مرتبه دوم سن ژان بیت، و از طرف اعلیحضرت قویشوکت پادشاه ممالک ایران نواب مستطاب والا شاهزاده نامدار عباس میرزا را وکلای مختار خود تعیین کردند و ایشان بعد از آن که در ترکمنچای مجتمع شدند و اختیار نامه خود را مبادله کرده و موافق قاعده و شایسته دیدند، فصول آتیه را تعیین و قرارداد کردند:فصل اول- بعد الیوم ما بین اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران و ولیعهدان و اخلاف و ممالک و رعایای ایشان مصالحه و مودت و وفاق کاملی إلی یوم الأبد واقع خواهد بود.فصل دویم- چون جدال و نزاعی که فیما بین عهد کنندگان رفیع الارکان واقع شد و امروز بسعادت منقطع گردید، عهود و شروطی را که بموجب عهدنامه گلستان، بر ذمت ایشان لازم بود موقوف و متروک می دارد، لهذا اعلیحضرت کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران چنین لایق دیدند که به جای عهدنامه مزبوره گلستان، عهدنامه دیگر به این شروط و عهود و قیود قرار دهند که ما بین دو دولت روس و ایران بیشتر از پیشتر موجب استقرار و انتظام روابط آتیه صلح و مودت گردد.فصل سیم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران از جانب خود و از جانب ولیعهدان و جانشینان به دولت روسیه واگذار می کند تمامی الکای نخجوان و ایروان را - خواه این طرف روس باشد یا آن طرف. و نظر به تفویض، اعلیحضرت ممالک ایران تعهد می کند که بعد از امضاء این عهدنامه، در مدت شش ماه، همه دفتر و دستور العمل متعلق به اداره این دو دولت مذکوره باشد به تصرف امرای روسیه بدهند.فصل چهارم- دولتین علیتین معاهدتین عهد و پیمان می کنند که برای سر حد فیما بین دو مملکت بدین موجب سر حد وضع نمایند:از نقطه سر حد ممالک عثمانی که از خط مستقیم به قله کوه آغری کوچک أقرب است. ابتدا کرده، این خط تا به قله آن کوه کشیده می شود و از آنجا به سر چشمه رودخانه مشهور به قرا سوی پایین که از سراشیب جنوبی آغری کوچک جاریست فرود آمده، به متابعت مجرای این رودخانه تا به التقای آن رودخانه ارس در مقابل شرور ممتد می شود. چون این خط به آن جا رسید به متابعت مجرای ارس تا به قلعه عباس آباد می آید و در تعمیرات و ابنیه خارجه آن که در کنار راست ارس واقع است نصف قطری بقدر نیم آغاج که عبارت از سه ورس و نیم روسی است رسم می شود و این نصف قطر در همه اطراف امتداد می یابد. همه اراضی و عرصه که در این نصف قطر محاط و محدود می شود بالانفراد متعلق به روسیه خواهد داشت و از تاریخ امروز در مدت دو ماه با صحت و درستی کامل معین و مشخص خواهد شد و بعد از آن از جایی که طرف شرقی این نصف قطر متصل به ارس می شود خط سر حد شروع و متابعت مجرای ارس می کند تا به مسیر یدی بلوک و از آن جا از خاک ایران به طول مجرای ارس امتداد می یابد با فاصله و مسافت سه آغاج که عبارتست از بیست و یک ورس روسی.بعد از وصول به این نقطه خط سر حد به استقامت از صحرای مغان می گذرد تا به مجرای رودخانه موسومه بالهارود به محلی که در سه فرسخی واقع است که عبارتست از بیست و یک ورس روسی پایین تر از ملتقای دو رودخانه کوچک موسوم به آدینه بازار و ساری قمیش و از آن جا این خط به کنار چپ بالهارود تا به ملتقای رودخانه های مذکور آدینه بازار و ساری قمیش صعود کرده به طول کنار راست رودخانه آدینه بازار شرقی تا به منبع رودخانه و از آن جا تا به اوج بلندی های جگیر امتداد می یابد، به نوعی که جمله آبهایی که جاری به بحر خزر می شوند متعلق به روسیه خواهد بود و همه آبهایی که سراشیب و مجرای آنها به جانب ایران است تعلق به ایران خواهد داشت.و چون سر حد دو مملکت این جا بواسطه قلل جبال تعیین می یابد، لهذا قرار داده شد که پشته هایی که از این کوهها به سمت بحر خزر است به روسیه و طرف دیگر آنها به ایران متعلق باشد. از قله های بلندی های جگیر خط سر حد تا به قله کمر قویی به متابعت کوههایی می رود که طالش را از محال ارشق منفصل می کند. چون قلل جبال از جانبین مجرای میاه را می دهند، لهذا در این جا نیز خط سر حد را همان قسم تعیین می کند که در فوق در باب مسافت واقعه بین منبع و آدینه بازار و قلل جگیر گفته شد و بعد از آن خط سر حد از قله کمر قویی به بلندی های کوههایی که محال زوند را از محال ارشق فرق می دهد متابعت می کند تا به سر حد محال ولکیج همواره بر طبق همان ضابطه که در باب مجرای میاه معین شد، محال زوند بغیر از آن حصه که در سمت مخالف قلل جبال مذکوره واقع است از این قرار حصه روسیه خواهد بود. از ابتدای سر حد محال ولکیج خط سر حد ما بین دو دولت به قلل جبال کلوتوپی و سلسله کوههای عظیم که از ولکیج می گذرد متابعت می کند تا به منبع شمالی رودخانه موسوم به آستارا پیوسته به ملاحظه همان ضابطه در باب مجرای میاه و از آن جا خط سرحد متابعت مجرای این رودخانه خواهد کرد تا به ملتقای دهنه آن به بحر خزر و خط سر حد را که بعد از این متصرفات روسیه و ایران را از هم فرق خواهد داد تکمیل خواهد نمود.فصل پنجم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران برای اثبات دوستی خالصانه که نسبت به اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه دارد به این فصل از خود و از عوض اخلاف و ولیعهدان سریر سلطنت ایران تمامی الکا و اراضی و جزایری را که در میانه خط حدود معینه در فصل مذکوره فوق و قلل برف دار کوه قفقاز و دریای خزر است و کذا جمیع قبایل را چه خیمه نشین چه خانه دار، که از اهالی و ولایات مذکوره هستند واضحاً و علناً الی الابد مخصوص و متعلق به دولت روسیه می داند. فصل ششم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به تلافی مصارف کثیره که دولت روسیه را برای جنگ واقعه بین الدولتین اتفاق افتاده و همچنین به تلافی ضررها و خسارت هایی که به همان جهت به رعایای دولت روسیه رسیده تعهد می کند که بواسطه دادن مبلغی وجه نقد آنها را اصلاح نماید و مبلغ این وجه بین الدولتین به ده کرور تومان رایج قرارگرفت که عبارت است از بیست میلیون مناط سفید روسی، و چگونگی در موعد و رهاین فصول این وجه در قرارداد علاحده که همان قدر قوت و اعتبار خواهد داشت که گویا لفظاً به لفظ در این عهدنامه مصالحه حالیه مندرج است، معین خواهد شد.فصل هفتم- چون اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران شایسته و لایق دانسته همان فرزند خود عباس میرزا را ولیعهد و وارث تخت فیروزی بخت خود تعیین نموده است، اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه برای این که از میل های دوستانه و تمنای صادقانه خود که در مزید استحکام این ولیعهدی دارد به اعلیحضرت پادشاهی شاهنشاه ممالک ایران برهانی واضح و شاهدی لایح بدهد، تعهد می کند که از این روز به بعد شخص وجود نواب مستطاب والا شاهزاده عباس میرزا را ولیعهد و وارث برگزیده تاج و تخت ایران شناخته، از تاریخ جلوس به تخت شاهی، پادشاه بالاستحقاق این مملکت می داند. فصل هشتم- سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتیهای تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.فصل نهم- چون مکنون خاطر اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران است که من کل الوجوه عهودی را که به این سعادت و میمنت ما بین ایشان مقرر گشته مستحکم نمایند، لهذا قرارداد نمودند که سفراء و وکلا و کارگزارانی که از جانبین به دولتین علیتین تعیین می شود- خواه برای انجام خدمت های اتفاقی یا برای اقامت دایمی - به فراخور مرتبه و موافق شأن دولتین علیتین و بملاحظه مودتی که باعث اتحاد ایشان گشته به عادت ولایت مورد اعزاز و احترام شوند و در این باب دستور العملی مخصوص و تشریفاتی قرار خواهند کرد که از طرفین مرعی و ملحوظ گردد.فصل دهم- چون اعلیحضرت امپراطور کل روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران استقرار و افزایش روابط تجارت را ما بین دو دولت مانند یکی از نخستین فواید ملاحظه کردند که می بایست از تجدید مصالحه حاصل شود، لهذا قرارداد نمودند که تمامی اوضاع و احوال متعلقه به حمایت تجارت و امنیت تبعه دو دولت را به نوعی که متضمن مرابطه کامله باشد معین و منتظم و در معاهده جداگانه ای که به این عهدنامه ملحق و ما بین وکلای مختار جانبین مقرر و مانند جزو متمم او مرعی و ملحوظ میشود مضبوط و محفوظ دارند. اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران برای دولت روس کما فی السابق این اختیار را مرعی می دارد که در هر جا که مصلحت دولت اقتضا کند کونسولها و حامیان تجارت تعیین نمایند و تعهد می کند که این کونسولها و حامیان تجارت را که هر یک زیاده از ده نفر اتباع نخواهد داشت فراخور رتبه ایشان مشمول حمایت و احترامات و امتیازات سازد و اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه از جانب خود وعده می کند که درباره کونسولها و حامیان تجارت اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به همین وجه مساوات کامله مرعی دارد.در حالتی که از جانب دولت ایران نسبت به یکی از کونسولها و حامیان تجارت روسیه شکایتی محققه باشد، وکیل و یا کارگزار دولت روس که در دربار اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران متوقف خواهد بود و این حامیان و کونسولها بلاواسطه در تحت حکم او خواهد شد، او را از شغل خود بیدخل داشته به هر که لایق داند اداره امور مزبور را بر سبیل عادیه رجوع خواهد کرد.

فصل یازدهم- همه امور و ادعا های تبعه طرفین که به سبب جنگ به تأخیر افتاده بعد از انعقاد مصالحه موافق عدالت به اتمام خواهد رسید و مطالباتی که رعایای دولتین جانبین از یکدیگر یا از خزانه داشته باشند به تعجیل و تکمیل وصول پذیر خواهد شد. فصل دوازدهم- دولتین علیتین معاهدتین بالاشتراک در منفعت تبعه جانبین قرارداد می کنند که برای آنهایی که مابین خود به سیاق واحد در دو جانب رود ارس املاک دارند موعدی سه ساله مقرر نمایند تا به آزادی در بیع یا معاوضه آنها قدرت داشته باشند، لکن اعلیحضرت امپراطور کل روسیه از منفعت این قرارداد در همه آن مقداری که به او تعلق و واگذار می شود، سردار سابق ایروان حسین خان و برادر او حسن خان و حاکم سابق نخجوان کریم خان را مستثنی می دارد.فصل سیزدهم- همه اسیرهای جنگی دولتین خواه در مدت جنگ آخر باشد یا قبل از آن و همچنین تبعه طرفین که به اسیری افتاده باشند از هر ملت که باشد همگی بغایت چهار ماه به آزادی مسترد و بعد از آنکه جیره و سایر تدارکات لازمه به آنها داده شد به عباس آباد فرستاده می شوند تا اینکه به دست مباشرین جانبین که در آن جا مأمور گرفتن و تدارکات فرستادن ایشان به ولایت خواهد بود تسلیم شوند.دولتین علیتین در باب همه اسیرهای جنگ و تبعه روس و ایران که به اسیری افتاده و به علت دوری مکان هایی که در آن جا بوده اند یا به علت اوضاع و اسباب دیگر بعینه مسترد نشده باشند، همان قرارداد را می کنند و هر دو دولت ایٌ وقت کان اختیار بی حد و نهایت خواهند داشت که آنها را مطالبه کنند و تعهد می کنند که هر وقت اسیر خود به دولت عرض نماید یا ایشان را مطالبه کنند از جانبین مسترد سازند. فصل چهاردهم- دولتین علیتین معاهدتین جلای وطن کنندگان و فراریان را که قبل از جنگ یا در مدت آن به تحت اختیار جانبین گذاشته باشند مطالبه نمی کنند ولیکن برای منع نتایج مضره جانبین که از مکاتبات و علاقه خفیه بعضی از این فراریان با هم ولایتیان یا اتباع قدیم ایشان حاصل می تواند شد، دولت ایران تعهد می کند که حضور و توقف اشخاصی را که الحال یا بعد از این باسمه به او مشخص خواهد شد از متصرفات خود که مابین ارس و خط رودخانه مرسوم به جهریق و دریا و حد ارومی و رودخانه مشهور به جیقتو و قزل اوزن تا التقای آن به دریا واقع است رخصت می دهد.اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه از جانب خود همچنین وعده می کند که فراریان ایران را در ولایت قراباغ و نخجوان و کذالک در آن حصه ولایت ایروان که در کنار راست رود ارس واقع است اذن توطن و سکنی ندهد، لیکن معلوم است که این شرط مجری و معمول نبوده و نخواهد بود، مگر در باب اشخاصی که صاحب مناصب ملکیه یا مرتبه و شأن دیگر باشد، مانند خوانین و بیک ها و ملا های بزرگ که صورت رفتار ها و اغواها و مخابرات و مکاتبات خفیه ایشان درباره همولایتیان و اتباع و زیر دستان قدیم خود موجب یک نوع رسوخ و تأثیر به افساد و اخلال تواند شد.در خصوص رعایای عامه مملکتین مابین دولتین قرارداده شده که رعایای جانبین که از مملکتی به مملکت دیگر گذشته باشند، یا بعد از این بگذرند مأذون و مرخص خواهند بود که در هر جایی که آن دولت که این رعایا به تحت حکومت و اختیار او گذاشته باشند مناسب داند سکنی و اقامت کنند. فصل پانزدهم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به این حسن اراده که آرام و آسایش را به ممالک خود باز آورد و موجبات مکاره را که اکنون به سبب این جنگ و خصومت بر اهالی مملکت روی آورده و به جهت انعقاد این عهدنامه که به فیروزی تمام سمت انجام می پذیرد از ایشان دور کرده، همه رعایا و ارباب مناصب آذربایجان عفو کامل و شامل مرحمت می فرمایند و هیچ یک از ایشان بدون استثنای مراتب و طبقات به جرم عرضه ها و عملها و رفتارهای ایشان که در مدت جنگ یا در اوقات تصرف چند وقت قشون روسیه از ایشان ناشی شده نباید معاقب شوند و آزار ببینند 

 

 

 


نظرات (26)
سه‌شنبه 4 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 07:49 ق.ظ
اولا که عهد نامه ترکمانچای قراردادی است که در ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ پس از پایان جنگ ایران و روسیه در قفقاز جنوبی و آذربایجان بین روسیه و ایران امضا شد. برای امضای این پیمان از سوی فتح‌علی شاه پادشاه ایران میرزاعبدالحسن‌خان و آصف‌الدوله و از سوی روسیه تزاری ایوان پاسکویج حضور داشتند.
ثانیا هنوز 3 آبان نشده چطور شما در آینده این مطلب رو نوشتید؟
امتیاز: 9 8
پنج‌شنبه 20 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 01:26 ق.ظ
با
امتیاز: 3 5
پنج‌شنبه 20 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 01:27 ق.ظ
با نظر فوق موافقم.طبق اطلاعاتی که من دارم این عهدنامه در سال 1828 امضا شده و الان حدودا 180 سال از اون میگذره!!!
امتیاز: 12 5
احمد
جمعه 21 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 05:55 ب.ظ
اون عهدنامه 180 سال پیش بوده و تاریخ انقضا هم نداره.
خیلی زرنگ باشیم ایران امروز رو بتونیم نگه داریم!
امتیاز: 16 10
بابک
جمعه 31 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 12:38 ب.ظ
بیسواد الان 180 سال بیشتره که این معاهده بسته شده و تاریخ انقضا نداره.100 سال؟خودت یه حساب میکردی بعد مینوشتی این اراجیف بیسوادانه تون رو
امتیاز: 13 8
رضا
سه‌شنبه 25 مرداد‌ماه سال 1390 ساعت 09:39 ق.ظ
منقضی که نشده هیچ، تازه می خوایم یه بند دیگه هم به قرار داد اضافه کنیم.
دریای خزر و سرزمینهای کرانه آن از گرگان تا آستارا متعلق به دولت شریف روسیه شود در ازای آن نیروگاه پر خیر و برکت هسته ای توسط دولت روسیه تکمیل و راه اندازی شود.
امتیاز: 22 16
محمد
یکشنبه 18 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 05:44 ب.ظ
دمت گرم خیلی باحال بود. بازم بزار
امتیاز: 7 5
مسعود
سه‌شنبه 7 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 09:05 ب.ظ
این آقا درست میگه قرار داد ترکمن چای در اصل باید مال ایران باشه ولی به علت کوتاهی شاه و عوامل و خیلی های دیگر ما ایرانی ها تازه فهمیدیم مناطقی که در ترکمن چای ذکر شده باید الان مال ما باشه
ولی گرفتنش هم یک عظم جهانی میخواد!!!! و محاله که بتونیم ثابت کنیم
پس نتیجه میگیریم این نوشته اراجیف نیست آقا بابک!!!
امتیاز: 13 6
محمدی
سه‌شنبه 16 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 09:36 ب.ظ
چرا سران ایران در این مورد بی تفاوت هستن
امتیاز: 18 7
اشکان
جمعه 26 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 10:14 ب.ظ
شوروی نابود شد.آذربایجان آزاد شد.چی مال ماست دیگه؟
امتیاز: 7 7
reza
شنبه 14 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 03:16 ب.ظ
اقا خودمونو سر کار نذاریم اینا برای گذشته است اگه خیلی فکر خاک وطن هستیم ۳ تا جزیره های جنوب کشور حفظ کنیم
امتیاز: 7 4
گوگولی
شنبه 28 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 07:33 ب.ظ
برین بابا ما تو همین یه سانت کشور موندیم همین مونده بازم به ایران اضافه بشه
امتیاز: 3 11
مسعود
دوشنبه 30 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 01:43 ق.ظ
قرارداد اسمش با خودشه.اگه واقعا سران دولت کوتاهی نمیکردن حداقل میتونستن بعضی از اختیارات ازربایجان ب دست بگیرن
امتیاز: 3 6
ایمان
جمعه 4 دی‌ماه سال 1394 ساعت 09:12 ق.ظ
درود بر ایران
امتیاز: 4 5
آرش
یکشنبه 18 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 12:13 ق.ظ
همونی که الان از ایران موندرو عرضه داشته باشیم نگه داریم آباد کنیم یارو یه قطر درست کرده داره جام جهانی توش میزاره قطری که همشو جم کنی اندازه یه محله تهرانم نمیشه
امتیاز: 4 7
لالا
جمعه 7 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 04:54 ب.ظ
دوستان اگه جمهوری اذربایجان به ایران بیپیوسته جمعیت اذری ها بیشتر میشه اون وقت چی میشه ...........
امتیاز: 10 9
آذری اوغلی
دوشنبه 9 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 03:58 ب.ظ
اون لالایی که در مورد ما آذری ها نظر منفی داره بدونه اگه آذری سینشو تو همه مراحل حساس ایران سپر بلا نمی کرد خواهر و مادرش را الان عربهای جاهل تو کاباراها و حرم خانشون به هم پاس داده بودند که بیا و نپرس. پس خفه شو مادر قهبه.
امتیاز: 7 4
ساحل
سه‌شنبه 31 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 07:31 ق.ظ
این مطالب چیه الکی میزارین.حداقل یکم تخقیق کنین بعد بزارین.88 سال گوشته تازه ب فکر افتادین.اگ عرضه داشتن همونا نگهش میداشتن.شمام بهتره دیگ بش فک نکنین چون در خواب هم نمیبینین ک آذربایجان مال ایران شده.
امتیاز: 1 1
زارع
چهارشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 11:59 ب.ظ
چرا سران ایران در این مورد بی تفاوت هستن؟دوست عزیزم آقای محمدی درجواب شما بدلیل اینکه رهبر کبیر جمهوری اسلامی خودش از دست نشانده های روسیه کبیر هستن وهمکلاسی و رفیق شفیق آقای پوتین.ودر دانشگاه پاتریک لومومبا.آقای رهبر و پوتین و محمودعباس /باهم همکلاس بودن.شماتوجه کن اززمان انقلاب تابحال همش شعارمرگ برانگلیس و مرگ برآمریکاداده نشده.درحالی که تمامی اراضی و منابع و پول کشور توسط روسیه به تارج رفته.خوب باید تامل کرد دراین مورد که چرامیانه ما باکشور روسیه انقدرخوبه؟
امتیاز: 0 1
یزدانی
جمعه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 01:43 ق.ظ
نوشته های بغضی از شمامنو یاداین ادعاانداخت که گفته بود خسن وخسین دو دختران معاویه هستند وان یکی گفت اولا خسن وخسین نه حسن وحسین دوما دخترنبودند وپسر بودند سوما ربطی به معاویه نداشتند وفرزندان علی بودند تحقیق کنیدمتوجه میشد که چه کشوری برای حفظ منافع خودش قراردادگلستان وبقیه قراردادهایی که منجر به تقسیم شدن کشورمون شدرا تدارک واجرا کرد یه مقدار تاریخ مطالعه کنید نه تحریف کنید
امتیاز: 3 1
تورک
چهارشنبه 13 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 05:45 ب.ظ
اگه به جای این که این همه شهید میدادیم واسه خوزستان خودمون حمله میکردیم اذربلیجانو میگرفتیم میدونید چه قد از نظر توریستی جلو بودیم
امتیاز: 0 4
عمو
پنج‌شنبه 12 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 06:31 ق.ظ
...........اندکی
.................صبر
....................سحر
......................نزدیک است
((((((((((((((((((((((یا صاحب الزمان ادرکنی)))))))))))))))))))))
امتیاز: 3 3
محمد
جمعه 18 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 06:03 ب.ظ
واقعا عجیبه....ما این همه مناطق وسیع تر از آذربایجان هم از دست دادیم از افغانستان و بلوچستان پاکستان بگیر تا بصره و همه سرزمینهای کردنشین عراق و ترکیه و سوریه حالا فقط در مورد ترکمنچای و گلستان بحث میکنیم
امتیاز: 2 4
نادر
دوشنبه 23 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 10:23 ق.ظ
سیهدیر .تورک بو نظریوینن.
امتیاز: 0 0
میلاد
پنج‌شنبه 30 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 02:03 ق.ظ
هشت سال از این نوشته میگذره اما هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده!!! تازه قم هم میخواد واسه خودش کشور بشه.
به کجا داریم میریم
امتیاز: 1 0
ناشناس
شنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 11:14 ب.ظ
سلام.مطلب دقیق درست است.
نظام ایران برخی خبرها رو نمی گن.
در سال 1297 پادشاه ایران لغو تعهدنامه رو امضا کرد که طبق ان قراره از سال 1297 سال 1397 این سرزمین ها مال روسیه خواهد بود.
برید ویکی پدیا نوشته.
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد